Úvod > O nás > Certifikáty

Certifikáty

PROGRAM KVALITY

Politika a cíle kvality a environmentu
 
Cílem společnosti, v souladu s definovanou vizí a strategií, je zajištění dlouhodobé stability a prosperity po stránce finanční, prodejní a personální. Vytvoření stabilní společnosti s progresivním programem výroby a prodeje měděných a mosazných polotovarů, zaměřené na trvalé dosahování smluvní kvality svých produktů tak, aby zákazníkovi byla splněna jeho očekávání a požadavky v oblasti kvality, časové dostupnosti a cenových relací.
 
1. Soustavně zvyšující se péčí o zákazníky a komunikací s nimi vytvořit předpoklad pro zajištění smluvní úrovně kvality našich produktu a pro inovaci stávajícího sortimentu produktu,
 
2. Pro uspokojování požadavků zákazníků zabezpečit vysokou odbornost všech zaměstnanců společnosti, systematicky ji zvyšovat a rozšiřovat a pro tyto pracovníky být perspektivním zaměstnavatelem,
 
3. Zavedením systému managementu kvality a environmentu a racionalizací systému ekonomického řízení společnosti optimalizovat vlastní procesy a úroveň nákladů tak, aby byly zabezpečeny kapacitní a finanční zdroje pro rozvoj společnosti, trvalý růst majetku a byla zvyšována prestiž společnosti,
 
4. Při plnění výrobních a prodejních cílů společnosti preferovat postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí s důrazem na prevenci znečištění,
 
5. Péči o životní prostředí trvale zlepšovat a především dbát na dodržování právních a jiných předpisů,
 
6. Sdělovat naše zásady ohledně péče o životní prostředí nejen svým zaměstnancům, ale i veřejnosti a všem dalším osobám a organizacím, které pro nás pracují.
 
 

Závazek vedení k politice kvality a environmentu
 

Vedení společnosti se zavazuje, že na podporu uvedené politiky kvality a environmentu bude zajišťovat:

§ rozpracování politiky kvality a environmentu do cílů s termíny a odpovědnostmi,

§ seznamování zaměstnanců s politikou kvality a environmentu a cíli vydáním PVŘ a jeho projednáním na pracovištích a umístěním na vývěskách,

§ pravidelné přezkoumání SMKE vedením, jehož součástí je i kontrola plnění cílů; zpráva z přezkoumání vedením bude vydána jako PVŘ; zaměstnanci budou s výsledky přezkoumání SMKE vedením seznámeni při projednávání PVŘ na pracovištích,

§ vedení společnosti bude trvale vytvářet organizační, personální a finanční zdroje pro udržování a zlepšování uplatněného SMKE,

§ vedoucí pracovníci budou svým přístupem prezentovat zásady politiky kvality a péče o životní prostředí a vysvětlovat ji zaměstnancům, aby je získali k podpoře a jejich naplňování.
 

Vrcholové vedení společnosti stvrzuje své vnitřní ztotožnění s politikou kvality a péče o životní prostředí a aktivním prosazováním této politiky.

Systém managementu kvality dle normy EN ISO 9001:2015 a systém environmentálního managementu dle normy EN ISO 14001:2015 je vhodný, přiměřený a efektivní ve všech procesech společnosti.

 

dne 29. 1. 2021

Ing. David Kozel                                                                         Milan Rychnovský

Výkonný ředitel                                                                           představitel vedení pro kvalitu


CERTIFIKÁTY

Audit EN ISO 9001 : 2015 a EN ISO 14001 : 2015

Ve dnech 24.5. - 26.5.2021 proběhl ve společnosti Měď Povrly a.s. audit dle EN ISO 9001 : 2015 – 2.kontrolní po 6.prodlužovacím a audit
dle EN ISO 14001 : 2015 – 5 prodlužovací. 

Společností Měď Povrly a.s. byly splněny všechny podmínky k potvrzení certifikace dle výše uvedených norem na následující období. 

Certifikáty EN ISO 9001 : 2015 v jazykových mutacích ČJ, AJ, NJ:

Certifikát ISO 9001 : 2015 

Certificate ISO 9001 : 2015

Zertifikat ISO 9001 : 2015
 

Certifikáty EN ISO 14001 : 2015 v jazykových mutacích ČJ, AJ, NJ:

Certifikát ISO 14001 : 2015

Certificate ISO 14001 : 2015

Zertifikat ISO 14001 : 2015


Stavební technické osvědčení vydáno Technickým a Zkušebním Ústavem Stavebním Praha

Certifikát systému řízení výroby 204 C6 2016 070 051639

Zpráva o dohledu 2020 https://img.beclever.cz/med_/img/upload/files/ZZpr%C3%A1va%20o%20dohledu%202020.pdf

Rozhodnutí o prodloužení Stavební technické osvědčení na plechy a pásy z mědi válcované za studena 2019

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

Prohlášení o shodě v jazykových mutacích ČJ, AJ, NJ:

Prohlášení o shodě cj

                                                          Prohlášení o shodě aj                                                          

Prohlášení o shodě nj