Úvod > Aktuálně > Valná hromada 2020

Valná hromada 2020

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Měď Povrly a.s.

 

Představenstvo společnosti Měď Povrly a.s., se sídlem Mírová 63, 403 32 Povrly,

IČO: 499 03 039, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 508 (dále jen společnost), svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 1. 6. 2020 v 10.00 hodin v sídle společnosti v Povrlech, na adrese Mírová 63, 403 32 Povrly, s následujícím pořadem jednání:

1.   Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.

2.   Volba orgánů valné hromady.

3.   Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019 a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.

      Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada zprávu představenstva projednala, s touto se seznámila a vzala ji na vědomí.

4.   Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2019, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.  Stanovisko auditora k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2019 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

      Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada zprávu dozorčí rady projednala, s touto se seznámila a vzala ji na vědomí.

5.   Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019.

      Zdůvodnění: Účetní závěrka společnosti za rok 2019 věrně, pravdivě a úplně zobrazuje stav hospodaření společnosti za rok 2019 a je tak namístě účetní závěrku schválit.

6.  Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2019.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2019 ve výši  1.329.788,70 Kč tak, že částka 100.000,--Kč bude vložena coby příděl do fondu sociálních a kulturních potřeb a částka  1.229.788,70 Kč bude převedena do ztrát minulých let, účet 43101 /42901.

      Zdůvodnění: S ohledem na dosažený zisk společnosti za rok 2019, se jeví jako optimální,  

      využití tohoto zisku jednak k doplnění fondu sociálních a kulturních potřeb a jednak ke

      snížení zůstatku na účtu ztrát minulých let.

 

7.  Schválení auditora na ověření účetní závěrky společnosti za rok 2020.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje, aby auditorem společnosti na ověření účetní

      závěrky společnosti za rok 2020 byla určena auditorská společnost KPMG Česká republika

      Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187.

     

      Zdůvodnění: Auditorská společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. je renomovanou

      auditorskou společností a s ohledem na dosavadní dobrou spolupráci společnosti s touto

      auditorskou společností tak představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě, tuto

      auditorskou společnost schválit a určit pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2020.

 8.  Volba Ing. Ilony Džerengové, nar. 2.8. 1972, bytem K Lipí 138, Radlík, 254 01 Jílové u Prahy, členem dozorčí rady.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto s účinností ke dni 1. 6. 2020  volí členem dozorčí rady společnosti paní Ing. Ilonu Džerengovou, nar. 2.8. 1972, bytem K Lipí 138, Radlík, 254 01 Jílové u Prahy.

      Zdůvodnění: Paní Ing. Ilona Džerengová od ledna 2020 působila v dozorčí radě společnosti jako náhradní člen dozorčí rady, kde svou funkci plnila svědomitě a řádně, a je tak namístě její zvolení řádným členem dozorčí rady.

9.  Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce nového člena dozorčí rady.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje navržené znění smluv o výkonu funkce pro člena dozorčí rady, paní Ing. Ilonu Džerengovou.

      Zdůvodnění: Nově zvolenému členu dozorčí rady je třeba schválit, v souladu s právní úpravou, smlouvu o výkonu funkce valnou hromadou.

10.  Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

      Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje měsíční odměny členů představenstva a dozorčí rady pro období od 1. 6. 2020 do konání další valné hromady, jež bude rozhodovat o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

      Zdůvodnění: Navrhované odměny členům orgánů společnosti se jeví jako odměny přiměřené a odpovídající poměrům společnosti.

11. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 1. 6. 2020 v 09.00 hod v místě konání valné hromady.

Právo zúčastnit se valné hromady má každý akcionář společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci pro zastupování na valné hromadě. Zastupování akcionářů na valné hromadě, včetně zmocnění členů orgánů společnosti k takovému zastupování, se řídí ustanoveními § 399 a násl. zákona o obchodních korporacích, případně dalšími ustanoveními právních předpisů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

 

Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání řádné valné hromady v pracovních dnech vždy od 8 do 14 hodin.

 

Toto oznámení o konání řádné valné hromady je ode dne svého uveřejnění zveřejněno taktéž na internetových stránkách společnosti www.medpovrly.cz. Toto oznámení o konání řádné valné hromady bude zasláno akcionářům společnosti na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.

 

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za rok 2019 v tis. Kč:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zisk po zdanění         1.330      aktiva celkem      1.266.792        pasiva celkem        1.266.792 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkové výnosy   1.484.090      vlastní kapitál  492.841

celkové náklady  1.482.760      oběžná aktiva  824.297              cizí zdroje             768.497       

                                                           ostatní aktiva      2.127                ostatní pasiva             5.454

 

V Povrlech 1. 5. 2020

 

Představenstvo společnosti Měď Povrly a.s.