Úvod > Aktuálně > Valná hromada 2017

Valná hromada 2017

 

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Měď Povrly a.s.

 

Představenstvo společnosti Měď Povrly a.s., se sídlem Mírová 63, 403 32 Povrly,

IČO: 499 03 039, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 508 (dále jen společnost), svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 31. 3. 2017 v 10.00 hodin v sídle společnosti v Povrlech, na adrese Mírová 63, 403 32 Povrly, s následujícím pořadem jednání:

1.   Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.

2.   Volba orgánů valné hromady.

3.   Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.

      Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada zprávu představenstva projednala, s touto se seznámila a vzala ji na vědomí.

4.   Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2016 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016.  Stanovisko auditora k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2016 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

      Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada zprávu dozorčí rady projednala, s touto se seznámila a vzala ji na vědomí.

5.   Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2016.

      Zdůvodnění: Účetní závěrka společnosti za rok 2016 věrně, pravdivě a úplně zobrazuje stav hospodaření společnosti za rok 2016 a je tak namístě účetní závěrku schválit.

6.  Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2016.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2016 ve výši  51.411.759,57 Kč tak, že částka 100.000,--Kč bude vložena coby příděl do fondu sociálních a kulturních potřeb a částka  51.311.759,57 Kč bude převedena do ztrát minulých let, účet 43101 /42901.

      Zdůvodnění: S ohledem na dosažený zisk společnosti za rok 2016, se jeví jako optimální,  

      využití tohoto zisku jednak k doplnění fondu sociálních a kulturních potřeb a jednak ke

      snížení zůstatku na účtu ztrát minulých let.

 

7.  Odvolání pana Ing. Tomáše Mergla, nar. 27.3. 1978, bytem Višňová 304/4, 434 01 Most, z funkce místopředsedy představenstva společnosti.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto odvolává z funkce místopředsedy představenstva společnosti pana Ing. Tomáše Mergla, nar. 27.3. 1978, bytem Višňová 304/4, 434 01 Most.

      Zdůvodnění: Pan Ing. Tomáš Mergl požádal společnost o ukončení výkonu funkce místopředsedy představenstva odvoláním z funkce a nebyl shledán žádný důvod k tomu, aby žádosti místopředsedy představenstva nebylo vyhověno.

8.  Odvolání pana Ing. Milana Poslta, nar. 21.5. 1981, bytem Táboritská 880/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, z funkce předsedy dozorčí rady společnosti.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto odvolává z funkce předsedy dozorčí rady společnosti pana Ing. Milana Poslta, nar. 21.5. 1981, bytem Táboritská 880/14, Žižkov, 130 00 Praha 3.

      Zdůvodnění: Pan Ing. Milan Poslt požádal společnost o ukončení výkonu funkce předsedy dozorčí rady odvoláním z funkce a nebyl shledán žádný důvod k tomu, aby žádosti předsedy dozorčí rady nebylo vyhověno.

9.  Volba Ing. Tomáše Mergla, nar. 27.3. 1978, bytem Višňová 304/4, 434 01 Most, členem dozorčí rady.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto volí členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Tomáše Mergla, nar. 27.3. 1978, bytem Višňová 304/4, 434 01 Most.

      Zdůvodnění: Pan Ing. Tomáš Mergl dlouhodobě působil v představenstvu společnosti, kde svou funkci plnil vždy svědomitě a řádně, a je tak namístě jeho zvolení členem dozorčí rady.

10. Volba Ing. Jozefa Špánika, nar. 4.11. 1970, trvale bytem Zemiansky Kvášov 22, Považská Bystrica 017 07, Slovenská republika, členem představenstva.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto volí členem představenstva společnosti pana Ing. Jozefa Špánika, nar. 4.11. 1970, trvale bytem Zemiansky Kvášov 22, Považská Bystrica 017 07, Slovenská republika.

      Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje zvolit členem představenstva společnosti pana Ing. Jozefa Špánika, nar. 4.11. 1970, trvale bytem Zemiansky Kvášov 22, Považská Bystrica 017 07, Slovenská republika, protože je přesvědčeno, že tento člen představenstva bude vykonávat svou funkci svědomitě a řádně.

11.  Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje navržené znění smluv o výkonu funkce pro člena představenstva Ing. Jozefa Špánika a člena dozorčí rady Ing. Tomáše Mergla.

      Zdůvodnění: Nově zvoleným členům představenstva a dozorčí rady je třeba schválit, v souladu s právní úpravou, smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou.

12.  Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

      Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje měsíční odměny členů představenstva a dozorčí rady pro období od 31.3. 2017 do konání další valné hromady, jež bude rozhodovat o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

     Valná hromada schvaluje mimořádnou odměnu ( podíl na zisku ) místopředsedovi představenstva Ing. Tomáši Merglovi za rok 2016.

      Zdůvodnění: Navrhované odměny členům orgánů společnosti se jeví jako odměny přiměřené a odpovídající poměrům společnosti.

13. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 31. 3. 2017 v 09.00 hod v místě konání valné hromady.

Právo zúčastnit se valné hromady má každý akcionář společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci pro zastupování na valné hromadě. Zastupování akcionářů na valné hromadě, včetně zmocnění členů orgánů společnosti k takovému zastupování, se řídí ustanoveními § 399 a násl. zákona o obchodních korporacích, případně dalšími ustanoveními právních předpisů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

 

Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání řádné valné hromady v pracovních dnech vždy od 8 do 14 hodin.

 

Toto oznámení o konání řádné valné hromady je ode dne svého uveřejnění zveřejněno taktéž na internetových stránkách společnosti www.medpovrly.cz. Toto oznámení o konání řádné valné hromady bude zasláno akcionářům společnosti na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.

 

 

 

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za rok 2016 v tis. Kč:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zisk po zdanění         51.412      aktiva celkem  1.053.594          pasiva celkem        1.053.594 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  celkové výnosy   1.358.666       vlastní kapitál  411.934

celkové náklady  1.307.254       oběžná aktiva  659.874               cizí zdroje             635.170         

                                                   ostatní aktiva      2.002                ostatní pasiva           6.490

 

 

Představenstvo společnosti Měď Povrly a.s.

 

 

Zveřejněno dne 28. 2. 2017