Úvod > Aktuálně > Valná hromada 2019

Valná hromada 2019

 

 

      

    

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Měď Povrly a.s.

 

 

 

Představenstvo společnosti Měď Povrly a.s., se sídlem Mírová 63, 403 32 Povrly,

 

IČO: 499 03 039, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 508 (dále jen společnost), svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 22. 5. 2019 v 10.00 hodin v sídle společnosti v Povrlech, na adrese Mírová 63, 403 32 Povrly, s následujícím pořadem jednání:

 

1.   Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.

 

2.   Volba orgánů valné hromady.

 

3.   Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 a návrh na rozdělení zisku za rok 2018, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.

 

      Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada zprávu představenstva projednala, s touto se seznámila a vzala ji   na vědomí.

 

4.   Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2018 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2018, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018.  Stanovisko auditora k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2018 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

 

     Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada zprávu dozorčí rady projednala, s touto se seznámila a vzala ji na vědomí.

 

5.   Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018.

 

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.

 

      Zdůvodnění: Účetní závěrka společnosti za rok 2018 věrně, pravdivě a úplně zobrazuje stav hospodaření společnosti za rok 2018 a je tak namístě          účetní závěrku schválit.

 

6.  Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2018.

 

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2018 ve výši  33.381.263,64 Kč tak, že částka 100.000,--Kč bude vložena coby příděl do fondu sociálních a kulturních potřeb a částka  33.281.263,64 Kč bude převedena do ztrát minulých let, účet 43101 /42901.

 

      Zdůvodnění: S ohledem na dosažený zisk společnosti za rok 2018, se jeví jako optimální,  využití tohoto zisku jednak k doplnění fondu sociálních a               kulturních potřeb a jednak ke snížení zůstatku na účtu ztrát minulých let.

 

7.  Schválení auditora na ověření účetní závěrky společnosti za rok 2019.

 

     Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje, aby auditorem společnosti na ověření účetní závěrky společnosti za rok 2019 byla určena auditorská         společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187.

 

     Zdůvodnění: Auditorská společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. je renomovanou auditorskou společností a s ohledem na dosavadní dobrou                spolupráci společnosti s touto auditorskou společností tak představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě, tuto auditorskou společnost                      schválit a určit pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2019.

8.  Odvolání pana Ing. Tomáše Plachého, nar. 24.6. 1967, bytem Kaplánkova 1773, 250 88 Čelákovice, z funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti.

 

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto s účinností ke dni 31. 5. 2019 odvolává z funkce místopředsedy dozorčí rady společnosti pana Ing. Tomáše Plachého, nar. 24.6. 1967, bytem Kaplánkova 1773, 250 88 Čelákovice.

 

      Zdůvodnění: Pan Ing. Tomáš Plachý požádal společnost o ukončení výkonu funkce místopředsedy dozorčí rady odvoláním z funkce a nebyl shledán žádný důvod k tomu, aby žádosti místopředsedy dozorčí rady nebylo vyhověno.

 

 9.  Odvolání pana Ivo Vavřínka, nar. 3.5. 1975, bytem Kovářská 24/8, 403 32 Povrly, z funkce člena dozorčí rady společnosti.

 

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto s účinností ke dni 31. 5. 2019 odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ivo Vavřínka, nar. 3.5. 1975, bytem Kovářská 24/8, 403 32 Povrly.

 

      Zdůvodnění: Pan Ivo Vavřínek požádal společnost o ukončení výkonu funkce člena dozorčí rady odvoláním z funkce a nebyl shledán žádný důvod k tomu, aby žádosti člena dozorčí rady nebylo vyhověno.

 

10. Odvolání pana Ing. Tomáše Mergla, nar. 27.3. 1978, bytem Višňová 304/4, 434 01 Most, z funkce předsedy dozorčí rady společnosti.

 

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto s účinností ke dni 31. 5. 2019 odvolává z funkce předsedy dozorčí rady společnosti pana Ing. Tomáše Mergla, nar. 27.3. 1978, bytem Višňová 304/4, 434 01 Most.

 

      Zdůvodnění: Pan Ing. Tomáš Mergl požádal společnost o ukončení výkonu funkce předsedy dozorčí rady odvoláním z funkce a nebyl shledán žádný důvod k tomu, aby žádosti předsedy dozorčí rady nebylo vyhověno.

 

11.  Volba Ing. Petra Otavy, nar. 29.1. 1974, bytem Hanzelkova 2757/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6, členem dozorčí rady.

 

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto s účinností ke dni 1. 6. 2019 volí členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Petra Otavu, nar. 29.1. 1974, bytem Hanzelkova 2757/2a, Dejvice, 160 00 Praha 6.

 

      Zdůvodnění: Pan Ing. Petr Otava dlouhodobě působil v představenstvu společnosti, kde svou funkci plnil vždy svědomitě a řádně, a je tak namístě jeho zvolení členem dozorčí rady.

 

12. Volba Ing. Davida Bečváře, nar. 4.5. 1971, bytem Veslařská 85/202, Jundrov, 637 00 Brno, členem dozorčí rady.

 

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto s účinností ke dni 1. 6. 2019  volí členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Davida Bečváře, nar. 4.5. 1971, bytem Veslařská 85/202, Jundrov, 637 00 Brno.

 

      Zdůvodnění: Pan Ing. David Bečvář dlouhodobě působil v představenstvu společnosti, kde svou funkci plnil vždy svědomitě a řádně, a je tak namístě jeho zvolení členem dozorčí rady.

 

13. Volba Ing. Miroslava Záhorce, nar. 27.4. 1978, bytem Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6, členem dozorčí rady.

 

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto s účinností ke dni 1. 6. 2019  volí členem dozorčí rady společnosti pana Ing. Miroslava Záhorce, nar. 27.4. 1978, bytem Kukulova 24, Břevnov, 169 00 Praha 6.

 

      Zdůvodnění: Pan Ing. Miroslav Záhorec dlouhodobě působil v představenstvu společnosti, kde svou funkci plnil vždy svědomitě a řádně, a je tak namístě jeho zvolení členem dozorčí rady.

 

14.  Rozhodnutí o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.

 

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje navržené znění smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady, pány Ing. Petra Otavu, Ing. Davida Bečváře a Ing. Miroslava Záhorce.

 

      Zdůvodnění: Nově zvoleným členům dozorčí rady je třeba schválit, v souladu s právní úpravou, smlouvy o výkonu funkce valnou hromadou.

 

15.  Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

 

      Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje měsíční odměny členů představenstva a dozorčí rady pro období od 1. 6. 2019 do konání další valné hromady, jež bude rozhodovat o odměňování členů představenstva a dozorčí rady.

 

      Zdůvodnění: Navrhované odměny členům orgánů společnosti se jeví jako odměny přiměřené a odpovídající poměrům společnosti.

 

16. Závěr valné hromady.

 

Registrace akcionářů bude zahájena dne 22. 5. 2019 v 09.00 hod v místě konání valné hromady.

 

Právo zúčastnit se valné hromady má každý akcionář společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci pro zastupování na valné hromadě. Zastupování akcionářů na valné hromadě, včetně zmocnění členů orgánů společnosti k takovému zastupování, se řídí ustanoveními § 399 a násl. zákona o obchodních korporacích, případně dalšími ustanoveními právních předpisů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období. 

 

Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání řádné valné hromady v pracovních dnech vždy od 8 do 14 hodin.

 

Toto oznámení o konání řádné valné hromady je ode dne svého uveřejnění zveřejněno taktéž na internetových stránkách společnosti www.medpovrly.cz. Toto oznámení o konání řádné valné hromady bude zasláno akcionářům společnosti na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti. 

 

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018 v tis. Kč:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zisk po zdanění         33.381      aktiva celkem      1.244.872                     pasiva celkem        1.244.872 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkové výnosy   1.485.995      vlastní kapitál  498.969

celkové náklady  1.452.614      oběžná aktiva  791.962                              cizí zdroje             739.998       

                                              ostatní aktiva      1.314                              ostatní pasiva           5.905

 

V Povrlech 7. 5. 2019

 

 

Představenstvo společnosti Měď Povrly a.s.

 

 

Zveřejněno dne 7. 5. 2019