Úvod > Aktuálně > Valná hromada 2018

Valná hromada 2018

Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti Měď Povrly a.s.

 

Představenstvo společnosti Měď Povrly a.s., se sídlem Mírová 63, 403 32 Povrly,

IČO: 499 03 039, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddíle B, vložce 508 (dále jen společnost), svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 7. 6. 2018 v 10.00 hodin v sídle společnosti v Povrlech, na adrese Mírová 63, 403 32 Povrly, s následujícím pořadem jednání:

1.   Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti.

2.   Volba orgánů valné hromady.

3.   Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a o stavu jejího majetku, řádná účetní závěrka společnosti za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku za rok 2017, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.

      Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada zprávu představenstva projednala, s touto se seznámila a vzala ji na vědomí.

4.   Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 a o návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.  Stanovisko auditora k řádné účetní závěrce společnosti za rok 2017 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami.

Vyjádření představenstva: Představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada zprávu dozorčí rady projednala, s touto se seznámila a vzala ji na vědomí.

5.   Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

 Zdůvodnění: Účetní závěrka společnosti za rok 2017 věrně, pravdivě a úplně zobrazuje stav hospodaření společnosti za rok 2017 a je tak namístě účetní závěrku schválit.

     6.  Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2017.

Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2017 ve výši  32.168.150,91 Kč tak, že částka 100.000,--Kč bude vložena coby příděl do fondu sociálních a kulturních potřeb a částka  32.068.150,91 Kč bude převedena do ztrát minulých let, účet 43101 /42901.

      Zdůvodnění: S ohledem na dosažený zisk společnosti za rok 2017, se jeví jako optimální,  

      využití tohoto zisku jednak k doplnění fondu sociálních a kulturních potřeb a jednak ke

      snížení zůstatku na účtu ztrát minulých let.

 

7.  Schválení auditora na ověření účetní závěrky společnosti za rok 2018.

      Návrh usnesení: Valná hromada tímto schvaluje, aby auditorem společnosti na ověření účetní

      závěrky společnosti za rok 2018 byla určena auditorská společnost KPMG Česká republika

      Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187.

     

      Zdůvodnění: Auditorská společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. je renomovanou

      auditorskou společností a s ohledem na dosavadní dobrou spolupráci společnosti s touto

      auditorskou společností tak představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě, tuto

      auditorskou společnost schválit a určit pro ověření účetní závěrky společnosti za rok 2018.8. Závěr valné hromady.

Registrace akcionářů bude zahájena dne 7. 6. 2018 v 09.00 hod v místě konání valné hromady.

Právo zúčastnit se valné hromady má každý akcionář společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci pro zastupování na valné hromadě. Zastupování akcionářů na valné hromadě, včetně zmocnění členů orgánů společnosti k takovému zastupování, se řídí ustanoveními § 399 a násl. zákona o obchodních korporacích, případně dalšími ustanoveními právních předpisů. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen odevzdat při prezenci písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

 

Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017 je pro akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení o konání řádné valné hromady v pracovních dnech vždy od 8 do 14 hodin.

 

Toto oznámení o konání řádné valné hromady je ode dne svého uveřejnění zveřejněno taktéž na internetových stránkách společnosti www.medpovrly.cz. Toto oznámení o konání řádné valné hromady bude zasláno akcionářům společnosti na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů společnosti.

 

Hlavní údaje řádné účetní závěrky společnosti za rok 2017 v tis. Kč:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zisk po zdanění         32.168      aktiva celkem      1.375.409                     pasiva celkem        1.375.409 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkové výnosy   1.638.956      vlastní kapitál  502.952

celkové náklady  1.606.788      oběžná aktiva  953.707              cizí zdroje             869.238       

                                             ostatní aktiva      1.090               ostatní pasiva                 3.219

 

V Povrlech 30.4. 2018

 

 

Představenstvo společnosti Měď Povrly a.s.

 

 

Zveřejněno dne 30. 4. 2018